ALMA MATER: Євген СКУЛІШ: «За умов політичного, економічного та соціального напруження важливого значення набуває об’єктивна діяльність юристів»

Національна академія Служби безпеки України — єдиний у державі вищий військовий навчальний заклад контррозвідувальної спрямованості — свою сучасну історію карбує у вагомих результатах напруженого навчально-виховного процесу й наукової діяльності. Відомча освіта отримує новий імпульс розвитку.

Про перетворення в системі академічної підготовки майбутніх оперативних співробітників, перекладачів і фахівців із захисту інформації з обмеженим доступом та управління інформаційною безпекою розповів «УЮ» генерал-майор Євген Скуліш, ректор Національної академії Служби безпеки України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

Пане Євгене, Академія вважається одним з найкращих спеціальних навчальних закладів України. Завдяки чому заклад тримає високий рівень освіти?

Дякую за таку оцінку. Колектив, керівний та науково-педагогічний склад Академії сповнений усвідомлення своєї ролі та відповідальності за професійну підготовку фахівців для Служби безпеки України. Ми справді готуємо кадри нової генерації, яким притаманні повага до закону, відданість інтересам Української держави та народу, високий професіоналізм і порядність. А розбудова демократичної України, безперечно, залежить саме від правової позиції кожного оперативного співробітника як захисника державної безпеки, його фахового рівня і високого гуманістичного начала.

Успіхи Академії — це двадцять років чесної та звитяжної праці кількох поколінь науково-педагогічного складу, п’ятнадцять випусків офіцерів потоків п’ятирічної підготовки, десятків потоків перепідготовки офіцерів з вищою освітою, які прийшли на оперативну роботу до органів та підрозділів Служби безпеки України, сотні потоків підвищення кваліфікації оперативного і керівного складу регіональних органів і підрозділів Центрального управління, включаючи офіцерів найвищого рівня. Вдалося зберегти колектив однодумців, високу питому вагу ветеранів, динаміку притоку молодих кадрів, здатних сказати вагоме слово у відомчій науці та педагогічній діяльності.

Академія за останні два-три роки стрімко зростає, набуває авторитету і визнання. Практично спрямованим стає зміст навчання на засадах прозорості та високого інтелектуального рівня підготовки, впроваджено нові підходи при відборі вступників, посилено професійно-патріотичну і культурно-освітню складові виховної роботи, багато уваги приділяється військовому гарту курсантів і слухачів.

У чому полягає специфіка юридичної освіти, яку здобувають випускники-правознавці Національної академії Служби безпеки України?

Особливість навчального процесу в Академії полягає в поєднанні юридичної, спеціальної, іншомовної та військової підготовки, що дає змогу майбутнім оперативним співробітникам кваліфіковано виконувати завдання із забезпечення державної безпеки. Загальноправова підготовка слугує фундаментом для вивчення спеціальних навчальних дисциплін, пов’язаних з оперативно-розшуковою та контррозвідувальною діяльністю. Такий підхід до навчального процесу дозволяє випускнику бачити цілісну правову картину оперативних обставин, які стануть основою його подальшої практичної діяльності.

Керівники інститутів, центрів, кафедр проводять обґрунтовані досвідом та науковим аналізом конкретні заходи з підвищення якості навчання співробітників правоохоронного органу спеціального призначення. Лише у 2010—2012 роках запроваджено ефективні автоматизовані контролюючі тести діагностики знань, а модульний контроль спеціальних навчальних дисциплін передбачає визначення набутих практичних умінь. На навчальному полігоні активно використовуються мультимедіа для проведення невідкладних слідчих дій та оперативно-технічних заходів. У позааудиторний час курсанти випускних курсів додатково відпрацьовують понад двісті п’ятдесят годин із формування практичних навичок оперативної роботи. До цих заходів залучаються навчальні об’єкти з числа досвідчених практичних співробітників-слухачів потоків підвищення кваліфікації керівного та оперативного складів.

Створено навчально-методичне забезпечення практичної спеціалізації за відповідними лініями роботи. Тематика магістерських кваліфікаційних робіт цього року спрямована винятково на дослідження пріоритетних проблем діяльності Служби безпеки України за практичними матеріалами органів та підрозділів. Набирає потужності у роботі новостворений Центр мовної підготовки, який приводить свою діяльність у відповідність міжнародним стандартам та сучасним потребам. Нині ми надаємо можливість курсантам опанувати західноєвропейські, східні та східноєвропейські мови. Уся ця робота характеризується поширенням зв’язків і взаємодії з органами та підрозділами Служби безпеки України — замовниками підготовки кадрів.

Які ще новації запроваджуються в Академії?

Уперше в системі Служби безпеки України розроблені та впроваджені стандарти вищої освіти нового покоління (варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм) за напрямками підготовки (спеціальностями) «правознавство», «переклад», що забезпечує і практичну спрямованість ­навчального процесу. Розроблено Галузевий стандарт напрямку «Управління інформаційною безпекою». За результатами цієї роботи Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України визнало Академію базовим вищим навчальним закладом держави у розробці галузевих стандартів вищої освіти за цим напрямком підготовки.

Мовою компетенцій створені освітньо-кваліфікаційні моделі випускників. Для забезпечення поглибленої спеціалізації підготовлено нові магістерські програми в обсязі 1 200 аудиторних годин за основними напрямками діяльності підрозділів Служби безпеки України. Впроваджено в навчальний процес спецкурси з питань безпеки державних електронних інформаційних ресурсів України, економічної безпеки, протидії кіберзлочинності та комп’ютерному тероризму. Курсантам до вивчення пропонується понад сорок навчальних дисциплін контррозвідувального спрямування, які не викладаються в жодному іншому вищому навчальному закладі України.

Високий рівень проведення навчальних занять забезпечує оновлений аудиторний фонд, комп’ютерні класи із потужною комп’ютерною технікою, лінгафонні кабінети, лабораторії та навчальні студії із сучасним оснащенням. Під час самостійної підготовки курсанти мають можливість скористатися бібліотечним фондом Академії, який нараховує близько 120 тисяч примірників, фондом електронних навчальних видань і двома інтернет-студіями.

З метою подальшого розвитку відомчої системи професійної підготовки кадрів Служби безпеки України, посилення інтеграційних процесів у системі вищої освіти України Національна академія Служби безпеки України та Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» уклали договір про співпрацю та взаємодію. Співпраця між нав­чальними закладами сприятиме підвищенню якості вищої освіти та рівня науково-методичного забезпечення навчального процесу, реалізації інноваційних програм підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, формуванню потужних наукових осередків з дослідження актуальних проблем державотворення в Україні, проведення спільних наукових та науково-практичних заходів, обміну науково-педагогічним досвідом.

Підкреслю, що входження Академії до єдиного європейського простору вищої освіти базується на виконанні завдань, суть яких полягає у впровадженні в навчальний процес загальноєвропейської моделі вищої освіти, зберігаючи при цьому власні особливості, здобутки і традиції.

Після закінчення терміну навчання вашим випускникам гарантоване працевлаштування. Де саме працюють фахівці, які мають диплом Національної академії?

Для Служби безпеки України, підприємств, установ та організацій, що здійснюють діяльність, пов’язану з державною таємницею, в Академії проводиться підготовка оперативних співробітників-юристів, перекладачів, фахівців з організації захисту інформації з обмеженим доступом та управління інформаційною безпекою. Крім того, ведеться післядипломна перепідготовка на базі вищої освіти за спеціальностями «Правознавство», «Забезпечення державної безпеки», «Організація захисту інформації з обмеженим доступом». На договірних засадах ведеться підготовка і перепідготовка фахівців для Управління державної охорони України, Державної прикордонної служби України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства оборони України.

Усі курсанти та слухачі після завершення навчання в Академії за програмами підготовки й перепідготовки громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах офіцерського складу отримують гарантований розподіл для проходження подальшої військової служби в органах та підрозділах Служби безпеки України. Студенти, які навчаються на спеціальностях, пов’язаних з інформаційною безпекою, отримавши диплом про вищу освіту, мають пріоритетне право зарахування на військову службу до Служби безпеки України і значна їх частина успішно його реалізують.

Рівень підготовки випускників, сформованість їхніх професійних вмінь і навичок із року в рік зростають. За результатами Державної атестації випускників 2011 року, навчальна успішність підвищилася з 4,2 до 4,5 бала. Це забезпечує їхню успішну адаптацію до військової служби та професійне становлення в практичних підрозділах. Моніторинг професійного зростання й успішності випускників на оперативній роботі Академія здійснює впродовж трьох років та вносить відповідні корективи до навчально-виховного процесу.

Цього року Академія зробила правила вступу більш прозорими. Чим викликані такі зміни?

Ступінь прозорості вступної кампанії минулого і поточного року є достатньо високим та забезпечує рівні можливості для абітурієнтів. Рейтингові показники майбутніх курсантів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року були для нас сприятливими і одними з найвищих серед провідних вищих навчальних закладів України.

Проте ми розуміємо, що базові можливості курсантів безпосередньо пов’язані з якістю оволодіння насиченою навчальною програмою. Ми прагнемо бачити серед курсантів 2012 року вступу найбільш інтелектуально і фізично підготовлених випускників середньої школи, з високою мотивацією та патріотичними почуттями. Тому з цією метою Академія значно розширила профорієнтаційну роботу. Так, уперше за двадцять років Академія взяла участь у вітчизняних та міжнародних освітянських виставках, прагнучи донести до широкої громадськості здобутки Академії, привабливість освіти та перспективи працевлаштування. Нещодавно вперше проведено День відкритих дверей для потенційних вступників та їхніх батьків. Уперше видано періодичне відкрите газетне видання «Без грифу секретності». І все це в інтересах вступників.

Ми підвищуємо вимоги до абітурієнтів 2012 року. Залишається високим, на рівні 170, бал з конкурсних профільних предметів — історії України та іноземної мови. Посилено вимоги до рівня фізичної підготовки вступників. Окрім того, поновлено професійно-психологічний відбір абітурієнтів на військову службу курсантами Академії. Сподіваємося, що ці та інші заходи дозволять нам сформувати більш потужний контингент курсантів першого курсу, спроможних до якісного оволодіння програмою підготовки офіцерів Служби безпеки України.

Які, на Ваш погляд, чинники впливають на формування правничої культури в країні, зокрема серед ваших курсантів?

Розмірковуючи про правову культуру громадян українського суспільства, треба констатувати, що її рівень залишає бажати кращого і перебуває ще на стадії формування. За умов політичного, економічного та соціального напруження в українському суспільстві важливого значення набуває об’єктивна діяльність юристів, що вимагає великих моральних зусиль, професійних навичок, об’єктивного пізнання правових явищ, правової ерудиції та компетенції. Така діяльність можлива на основі інтелектуальної культури, яка сприяє адекватному сприйняттю правової дійсності, прийняттю справедливих і законних рішень.

Мета правового виховання курсантів — формування в них правової культури громадянина України як свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків перед суспільством та державою, закріплених у Конституції України, глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати вимоги, що виражають волю та інтереси народу. Долучення курсантів до правової культури збагачує їхнє духовне життя. Правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадянську активність, загострює почуття непримиренності до негативних явищ. У процесі формування правової культури у курсантів Академії ми всебічно впливаємо на особистість майбутнього офіцера спецслужби задля виховання високопрофесійного, компетентного та освіченого захисника Вітчизни. У процесі формування правової культури майбутнього офіцерського складу Служби безпеки України важливо виховувати вищі правові почуття та повагу до загальнолюдських цінностей.

-->