Тема: Cторона рівняння

Ростислав НИКІТЕНКО,
адвокат

Медіація являє собою унікальну процедуру розв’язання спорів, яка дозволяє уникнути ескалації конфлікту між сторонами

 

В умовах сучасності, коли процес налагодження зв’язків, зокрема у бізнес­сфері, є винятково важливим елементом успішної соціалізації, підприємці дедалі частіше звертаються до позасудових способів вирішення конфліктів, убачаючи в цьому можливість ефективного кваліфікованого розгляду спору та збереження конфіденційності. Медіація — це процедура, що дозволяє сторонам самим дійти згоди і прийняти взаємовигідне рішення, уникнувши при цьому ескалації конфлікту та руйнації стосунків. Зручність медіації для розв’язання конфліктів, зокрема у сфері бізнесу, призвела до активного впровадження цього інституту в законодавчі системи різних країн світу, створивши позитивний історичний досвід застосування медіації.

 

Світовий досвід становлення інституту медіації

Поняття «медіація» вперше наводиться у Типовому законі Комісії ООН з міжнародного торгового права (ЮНСІТРАЛ) 2002 року, згідно з яким медіація — це процедура, що може називатися погоджувальною або посередницькою, в межах якої сторони просять третю особу (посередника) надати їм допомогу у спробі досягти мирного врегулювання їхнього спору, який виник з договірних чи інших правовідносин або у зв’язку з ними.

Європейський Союз трактує медіацію як дієвий спосіб врегулювання спорів у суспільствах, де панує європейська культура законотворення. ЄС випустив дві директиви у 2008­му та 2013 роках, що регулюють питання медіації та зобов’язують країн­членів активно впроваджувати інститут медіації у власне законодавство і судову систему, про що кожна країна щорічно подає відповідні звіти.

У різних державах застосування інституту медіації має певні особливості. У Німеччині, наприклад, медіація займає важливе місце в системі правосуддя — посередники працюють при кожному суді Німеччини, тим самим значно розвантажуючи судову систему. Курс медіації введений у більшості шкіл права в Німеччині. Доктор Артур Троссен створив Міжнародну асоціацію інтегрованої медіації, яка на сьогодні об’єднує медіаторів більш ніж з десяти країн світу.

Щорічно в Німеччині проводиться загальнонаціональне дослідження стану медіації в країні, у межах якого збираються офіційні дані з усіх цент­рів медіації. На сьогодні кількість проведених медіацій перевищила 25 тисяч на рік.

Хоча медіація є досить поширеною процедурою в світі, професія медіатора зазвичай не виокремлюється з юридичного спектра професій. Австрія є однією з небагатьох країн, що офіційно внесла посаду «медіатор» до номенклатури професій. Ще однією особливістю медіації в Австрії є те, що досудова медіація не має судового захисту, тобто судами можуть визнаватися за результатами медіації лише ті угоди, що були укладені вже під час судового провадження.

У Канаді інститут альтернативного вирішення спору існує вже протягом 200 років. Популяризація позасудового розв’язання конфліктів відбувалася завдяки першим ­переселенцям з Великої Британії та інших країн. На сьогодні канадці надають перевагу судовому розгляду спорів, а медіація застосовується в межах програми розвантаження судової системи.

Досить цікавим прикладом є правова система США, спрямована на те, щоб основна частина спорів вирішувалися в досудовому порядку. Суд навіть має право зробити перер­ву в розгляді та порекомендувати сторонам звернутися до медіатора. В Америці розрізняють два типи медіації: судова і позасудова. Позасудова медіація відбувається у приватному порядку за волевиявленням сторін конфлікту. Судова медіація застосовується як механізм зниження навантаження на судову систему США і являє собою рекомендаційну або примусову передачу справи на розгляд медіатору. Без медіаторів у сфері економіки, політики, бізнесу в цій країні не проходить жоден серйозний переговорний процес. Національний інститут вирішення диспутів — це установа, що займається удосконаленням методів медіації у США та випускає рекомендації для медіаторів. Великий вплив має Американська арбітражна асоціація (American Arbitration Association), яка затвердила свої Правила арбітражу та медіації.

Медіація є дуже популярним методом вирішення спорів у Великій Британії. Створено навіть спеціальну гарячу лінію, куди можна зателефонувати, описати конфлікт та власні уподобання щодо посередника, і ця служба надасть список фахівців, які можуть виступити медіаторами в даному конфлікті. Характерною особ­ливістю медіації у Великій Британії є те, що якщо під час судового розгляду одна зі сторін відмовляється від запропонованої судом медіації, то вона має понести всі судові витрати, незалежно від того, хто виграв справу.

В Індії угоди, укладені в межах процесу медіації, також обов’язкові до виконання, як і третейські (арбітражні) рішення. При цьому така обов’язковість не залежить від того, проведена медіація в межах судового провадження або ж має позасудовий характер.

За офіційними статистичними даними, близько 30 % спорів у Китаї вирішуються в позасудовому порядку. У цій країні, а також у Кореї та Угорщині передбачено порядок затвердження угоди, укладеної в межах медіації. У разі офіційного затвердження така угода набуває статусу арбітражного рішення і підлягає обов’язковому виконанню.

В Японії дуже поширений інститут альтернативного вирішення спорів. Медіація активно застосовується для розв’язання конфліктів у бізнес­колах, позаяк на ментальному рівні японці звертаються до судового розгляду лише в крайньому випадку, вважаючи цей спосіб розв’язання спору найбільш негативним.

Історично явище бізнес­медіації як способу ефективного врегулювання спору виникло в 1930­х роках у США під час Великої депресії. Медіація сприяла зупиненню масштабних страйків. Популярність явищу бізнес­медіації надала конференція імені Р. Паунда (Паундська конференція) у США 1976 року «Причини невдоволеності населення адмініструванням системи правосуддя в США». Після цього хвиля бізнес­медіації накрила Канаду, Велику Британію, Австралію та Нову Зеландію, де активно впроваджувався цей правовий інститут.

 

Бізнес­медіація в Україні

В Україні вперше про явище медіації стало відомо в 90­х роках минулого століття. На сьогодні національний досвід медіації включає понад 50 проектів у різноманітних сферах, низці офіційних установ та центрів медіації.

Так, впровадження бізнес­медіації в Україні офіційно було включене до Плану дій щодо імплементації найкращих практик якісного та ефективного регулювання, відоб­ражених Групою Світового банку в методології рейтингу «Ведення бізнесу», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України у 2015 році.

На законодавчому рівні медіацію як спосіб вирішення спорів закріплено лише в загальних рисах у деяких кодексах та законах. Окремий закон про медіацію в Україні ще не прийнято, його проект перебуває на стадії внесення поправок, але це не заважає застосовувати процедуру медіації як ефективний спосіб вирішення конфліктів у бізнес­сфері.

Яскравим прикладом ефективного застосування медіації в бізнес­колах стала справа між Державною фіскальною службою України та тютюновим гігантом «Філіп Моріс Україна». За результатами процедури медіації було закрито судовий розгляд справи на 635 млн грн.

Бізнес­медіація в Україні на сьогодні перебуває на стадії розвитку. Але з метою встановлення високих стандартів та кваліфікованого розв’язання конфліктів у бізнес­сфері між Торгово­промисловою палатою України та Асоціацією торгово­промислових палат Німеччини (DIHK) у 2014 році було розроблено Проект з підготовки бізнес­медіаторів в Україні за Програмою бізнес­академії м. Вестергам. Це — спеціальна програма підготовки бізнес­медіаторів, що успішно викладається протягом 10 років у Німеччині. За результатами проходження такої програми українські медіатори отримують міжнародно­визнаний сертифікат Академії м. Вестергам ТПП Мюнхена і Верхньої Баварії (Німеччина). На сьогодні 98 спеціалістів у галузі бізнес­медіації отримали таку ексклюзивну підготовку та внесені до Реєстру медіаторів України як спеціалісти найвищого рівня.

З метою популяризації інституту медіації в Україні систематично відбуваються заходи за участю представників бізнесу та правників. Так, у 2019 році відбувся V Всеукраїнський форум «Медіація і право», де активно обговорювалося питання бізнес­медіації як ефективного та взаємовигідного способу залагодження конфлікту.

Активна імплементація іноземного успішного досвіду медіації у сфері бізнесу призвела до затвердження Регламенту застосування медіації для врегулювання економічних конфліктів, створеного на базі Центру бізнес­медіації при Німецько­Українській промислово­торговельній палаті. Цей документ містить усі ключові моменти проведення процедури бізнес­медіації та встановлює основні стандарти розгляду економічних конфліктів за участю медіаторів в Україні.

 

Особливості проведення процедури бізнес­медіації в Україні

Процедура економічної медіації починається з подання в письмовій (електронній) формі заяви на проведення медіації. Заява повинна містити:

— назви та адреси сторін конф­лікту;

— короткий опис обставин справи;

— копії всіх документів, що мають відношення до справи.

Центр медіації, до якого надійшла заява, надсилає іншій стороні запит на проведення медіації, регламент застосування медіації та положення про збори. Протягом двох тижнів сторона повідомляє, чи погоджується вона на проведення медіації, та надає власний письмовий виклад обставин справи. У разі згоди іншої сторони на проведення медіації цей момент вважається початком проведення переговорів. Ця стадія є безкоштовною.

Центр бізнес­медіації стягує збір у розмірі 100 євро за свої послуги з урахуванням вартості спору і очікуваних для нього витрат. У разі виникнення непередбачених витрат сума збору перераховується. Сторони сплачують суму збору і необхідні витрати порівну. Вони можуть також у внутрішньому порядку укласти угоду про інший розподіл витрат.

Центр бізнес­медіації консультує сторони з питання вибору медіатора. Сторони можуть обрати з Реєстру медіаторів одного або декількох спеціалістів. Якщо медіатор відповідає вимогам Регламенту, Центр бізнес­медіації підтверджує його призначення і починається розгляд конф­лікту. Сторони мають право в будь­який момент звільнити медіатора за власною домовленістю. При цьому послуги медіатора має бути оплачено пропорційно виконаній ним роботі.

Згідно з Регламентом, до особи бізнес­медіатора висуваються такі вимоги:

— конфіденційність;

— неупередженість;

— нейтральність;

— відсутність особистих зв’язків зі сторонами конфлікту до і після проведення медіації.

На початку розгляду справи медіатор з’ясовує, чи зобов’язаний він дотримуватися конфіденційності на основі професійної діяльності, а також чи може використати право відмови надання свідчень у будь­якому подальшому судовому чи арбітражному провадженні, про що зазначається письмово.

Процедура медіації завершується, якщо протягом чотирьох тижнів з моменту сплати одноразового збору сторони не дійшли згоди. Сплачений збір не відшкодо­вується.

Процедура вважається завершеною, якщо сторони:

— уклали угоду про припинення конфлікту;

— уклали угоду, що частково врегульовує конфлікт, і не хочуть продовжувати розгляд щодо частини справи, яка залишилася;

— одна зі сторін або медіатор повідомляє інших учасників процесу в письмовій формі про те, що вона/він вважає процес медіації невдалим/безрезультатним і про це було повідомлено письмово Центр бізнес­медіації.

Форма угоди рекомендована Центром бізнес­медіації. Медіатор надсилає один примірник угоди, підписаний всіма учасниками розгляду, до Центру бізнес­медіації.

Медіатор складає протокол про завершення процедури медіації, який підписується сторонами.

Головним принципом медіації є конфіденційність. По завершенні процедури медіації сторони повертають, знищують або зберігають інформацію, отриману в контексті проведення медіації, в недоступний для третіх осіб спосіб. Надійним вважається збереження інформації особою, яка зобов’язана зберігати таємницю як вимогу своєї професії. Винятки з цього можуть бути узгоджені письмово.

Регламент бізнес­медіації визначає такі категорії конфіденційної інформації:

— усі пропозиції і точки зору, висловлені в процесі медіації сторонами щодо можливого врегулювання конфлікту;

— усі допущення, зроблені сторонами під час процесу медіації;

— пропозиції медіатора або обговорені погоджувальні пропозиції.

 

Переваги застосування

На сьогодні медіація застосовується багатьма міжнародними корпораціями для вирішення бізнес­конфліктів, серед яких Apple, Coca­Cola, Microsoft, Siemens, Ernst&Young, Deloitte, PepsiCo тощо. Така популярність бізнес­медіації в світі обумовлена рядом позитивних факторів. Проаналізувавши особливості застосування бізнес­медіації в Україні, можна виділити такі переваги цієї процедури:

1. Економія часу. Зазвичай процедура медіації не проводиться дов­ше чотирьох тижнів, на відміну від судового розгляду, який може затягнутися на роки.

2. Низька вартість. Розгляд конф­лікту за допомогою процедури медіації є дешевшим, ніж судовий розгляд спору, в якому судовий збір сплачується пропорційно ціні позову. Так, судовий збір за розгляд справи в першій інстанції для юридичних осіб становитиме від 1921 грн до 672 350 грн, а для фізичних осіб — підприємців від 768,4 грн до 9605 грн. І це без урахування оплати послуг адвоката та інших судових витрат.

3. Принцип взаємної перемоги win­win. Процедура медіації лише тоді вважається успішно завершеною, коли обидві сторони дійшли консенсусу.

4. Конфіденційність процесу. Від­сутність публічності при розгляді конфлікту і гарантована конфіденційність усіх матеріалів справи дає змогу зберегти комерційну таємницю та ділову репутацію сторін конфлікту.

5. Гнучкість процедури розгляду. На відміну від судового засідання, при медіації сторони самі визначають час та дати зустрічей.

6. Лояльність іноземних партнерів. Інститут бізнес­медіації відомий у всьому світі і ефективність такого розгляду конфліктів уже доведена в інших країнах, тому іноземні партнери надають перевагу процедурі медіації.

Проаналізувавши світову практику та особливості імплементації процедури медіації в Україні, можна зробити такий висновок: медіація являє собою унікальну процедуру розв’язання спорів, яка дозволяє уникнути ескалації конф­лікту між сторонами. Можливість знайти взаємовигідну позицію та зберегти відносини між партнерами в процесі розв’язання спору ставить медіацію на перше місце серед ефективних інструментів у бізнес­сфері. На сьогодні в Україні спостерігається зростаюча тенденція використання бізнес­медіації, зокрема, і через активне впровадження успішного іноземного досвіду бізнес­медіації.