Корпоративне право: Фінансові вправи

Олена ЧЕПУР,
керуючий партнер Gryphon Investment Consulting Group, керівник практики корпоративного права, M&A, голова Комітету з банківського та фінансового права АПУ

Законодавець серйозно взявся за ринок фінансових послуг — віднедавна придбання корпоративних прав у фінансовій установі можливе лише з дозволу держави та за виконання низки досить суворих вимог

2012 року ринок фінансових ­послуг сколихнули нові зміни в законодавстві, зокрема щодо правового регулювання придбання корпоративних прав у фінансовій установі. Як відомо, починаючи з 9 січня 2012 року, набули чинності положення Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Закон), згідно з якими юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов’язана отримати письмове погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.

Цей Закон регулює відносини, що виникають між учасниками ринків фінансових послуг під час здійснення операцій з надання фінансових пос­луг. До учасників ринку фінансових послуг віднесено осіб, які мають право надавати фінансові послуги на території України, а саме: банки, страхові компанії, кредитні та фінансові установи, а також лізингові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди та інші. Контролюючим та наглядовим органом небанківських фінансових установ є Нацкомфінпослуг, а тому саме до його повноважень віднесено погодження набуття або збільшення істотної участі у небанківській фінансовій сфері.

Шокова терапія

Вимога щодо погодження набуття істотної участі в банках існувала і раніше, хоча й у дещо спрощеній формі. Однак для небанківського фінансового сектора нововведення стали справжнім випробуванням, адже для отримання такого погодження особі, яка має намір набути або збільшити істотну участь у фінансовій установі (заявник), необхідно відповідати ряду нових та досить жорстких вимог.

По-перше, заявник повинен підтвердити факт наявності власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, а також джерела їхнього походження. При цьому він повинен відповідати вимогам щодо фінансового стану. Закон визначає, що фінансовим станом заявника є сукупність показників, що відображають його реальні та потенційні можливості, у тому числі рівень ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, забезпеченості власними оборотними коштами, та ефективність їхнього використання.

Варто зазначити, що Нацкомфінпослуг, згідно з цим Законом, здійснює оцінку здатності заявника у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі. У разі якщо набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі загрожуватиме інтересам вкладників, кредиторів чи розвитку конкурентного середовища, регулятор має право відмовити заявнику в запитуваному погодженні. Ці юридичні норми, по суті, є оціночними, а тому без визначення в Законі конкретних критеріїв такої оцінки, їхнє застосування на практиці буде досить складним.

По-друге, для отримання погодження на набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі необхідно розкрити інформацію щодо структури власності заявника — юридичної особи. Система структури власності юридичної особи включає сукупність правовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає можливість визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану ­істотну участь в юридичній особі, в тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи.

Нацкомфінпослуг затверджено проект розпорядження «Про порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі», за яким розкриття структури власності передбачає надання відомостей про найменування кожної юридичної особи, прізвища, ім’я, по батькові кожної фізичної особи — власника істотної участі в юридичній особі — заявнику, а також інформації про осіб, через яких заявником та його власниками прямо або опосередковано здійснюється володіння участю у фінансовій установі.

Проектом встановлено вимоги щодо розкриття інформації про майновий стан і фізичних осіб. Підтвердження наявності достатніх власних коштів фізичної особи для набуття істотної участі у фінансовій установі, згідно з положеннями цього проекту розпорядження, можливе шляхом подання довідки з банку, в якому відкрито рахунки особи, про наявність коштів на цих рахунках та довідки з Державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і отримані доходи за попередні один-три роки. Вочевидь, законодавець не передбачив можливості набуття або збільшення фізичною особою істотної участі у фінансовій установі за рахунок власних коштів, отриманих у поточному році, оскільки саме декларування доходів згідно з нормами Податкового кодексу України здійснюється лише раз на рік.

По-третє, Законом введено ряд нових понять, яких раніше на небанківському фінансовому ринку не існувало та які є обов’язковими до застосування при набутті або збільшенні істотної участі та розкритті структури власності заявника. Серед цих понять потрібно виділити такі: «пов’язана особа», «афілійована особа», «споріднена особа», «асоційована компанія», «материнська та дочірня компанії» тощо.

По-четверте, законодавець передбачив необхідність підтвердження ділової репутації як фізичної, так і юридичної особи. Проектом розпорядження визначено, що ділова репутація включає документально підтверджену інформацію про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства. Фізичній особі необхідно додатково підтвердити належний рівень її професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність судимості за корисливі злочини і злочини в сфері господарської діяльності. Підтвердження ділової репутації фізичної особи передбачає подання документів, серед яких довідки банків, в яких одержано кредити, про стан виконання зобов’язань щодо їхнього повернення. Проте цей документ не зможе підтвердити фактичний стан речей, оскільки відсутність єдиного державного реєстру фізичних осіб — боржників унеможливлює перевірку такої інформації контролюючим органом.

Відповідальні особи

Варто також зазначити, що у погоджувальних процедурах потрібно пам’ятати про відповідальність, яка настає в разі недотримання вимог фінансового законодавства. Так, у разі виявлення факту набуття або збільшення істотної участі без письмового погодження Нацкомфінпослуг регулятор у двотижневий строк призначає довірену особу, що унеможливлює здійснення управління фінансовою установою власником істотної участі.

Однак через наявність передбаченого статтею 40 Закону вичерпного переліку заходів впливу, які має право застосовувати Нацкомфінпослуг, у разі виявлення порушень виникає правова колізія, оскільки цей перелік не містить такого заходу впливу, як «призначення довіреної особи».

Резюмуючи вищевикладене, звер­немо увагу на частину 6 статті 9 Закону, яка містить виключний перелік підстав для відмови регулятора у видачі письмового погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі. Адже якщо при підготовці інформації виключити можливість відмови за вказаними підставами, вірогідність отримання позитивного рішення щодо погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі зростає.

Зміни відбулися. І тепер ринку необхідно навчитись жити за новими більш суворими правилами. Наслідки та доречність змін нормативно-правового регулювання придбання корпоративних прав у фінансових установах — покаже час.

Особливий режим

Микола Бурмака,
член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Провадження діяльності на фінансовому ринку потребує особливого режиму регулювання та встановлення вимог не лише до фінансових установ, але й до їхніх власників. Така практика застосовується регуляторами більшості розвинених країн світу.

З метою правового врегулювання питання щодо запровадження механізму погодження Нацкомфінпослуг набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, Нацкомфінпослуг розроблено проект розпорядження «Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі». Цей проект розпорядження було оприлюднено відповідно до вимог законодавства та найближчим часом буде направлено на погодження до зацікавлених органів.

Прийняття зазначеного нормативно-правового акта дозволить запровадити стандарти допуску фізичних та юридичних осіб для участі у фінансових установах. А це, в свою чергу, сприятиме зниженню ризиків доступу на ринок фінансових послуг осіб, які не відповідають вимогам щодо їхньої ділової репутації та фінансового стану, дасть змогу підвищити стабільність діяльності фінансових компаній та якість надання ними фінансових послуг.