Цінні папери: Акційні умови

Катерина КРУГЛЮК,
директор департаменту ЮФ «Салком»

Процедурні аспекти включення акцій до біржового списку фондової біржі

Чинне законодавство визначає можливість внесення до біржового списку як лістингових цінних паперів, з їх подальшим включенням до біржового реєстру, так і позалістингових цінних паперів, без включення їх до біржового реєстру (див. схему).

Статтею 24 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що акції публічного акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 цієї статті, публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій у біржовий список хоча б однієї фондової біржі.

Пунктом 1 розділу I Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) від 19 грудня 2006 року № 1542, передбачено, що біржовий список — це документ фондової біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, які в конкретний момент часу на відповідну дату допущені до торгівлі на фондовій біржі за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів. Згідно з положеннями чинного законодавства, позалістингові цінні папери — цінні папери, які допущені до торгівлі на фондовій біржі без внесення до біржового реєстру.

Правила біржі

Процедурні аспекти та вимоги щодо включення цінних паперів до біржового списку встановлюються в індивідуальному порядку кожною фондовою біржею та регулюються правилами фондової біржі. Станом на сьогодні, в Україні зареєстровано та функціонує близько десяти фондових бірж, кожна з яких має свої правила.

Приміром, згідно з Правилами приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (Правила ПФТС), допуск цінних паперів, що перебувають в обігу, до торгівлі як позалістингових може здійснюватися за умови надання емітентом заяви і таких документів (пункт 5.4.2 Правил ПФТС):

—?анкета;

—?копія свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів або довідка НКЦПФР, яка містить дані щодо державної реєстрації випуску цінних паперів;

—?копія зареєстрованого в НКЦПФР проспекту емісії цінних паперів або іншого документа, що містить офіційну інформацію про випуск цінних паперів, оприлюднення якої емітентом здійснено згідно з вимогами чинного законодавства;

—?копія річного звіту емітента за останній звітний період;

—?довідка, підписана уповноваженою особою емітента про те, що емітент, цінні папери якого заявлені для внесення до біржового списку, не визнаний банкрутом і до нього не застосовується ліквідаційна процедура.

Варто зазначити, що згідно з вимогами пункту 4 розділу ІІІ Положення про функціонування фондових бірж, цінні папери можуть знаходитись у біржовому списку фондової біржі не більш ніж 60 календарних днів без проведення за ними біржових торгів.

У разі непроведення торгів протягом 60 календарних днів за цінними паперами, такі цінні папери виключаються з біржового списку. Винятком з цього правила є ситуація, якщо цінні папери знаходяться в процесі розміщення або пропонуються до продажу на фондових біржах у процесі приватизації, а також акцій публічних акціонерних товариств, 100 % яких належать одному акціонеру, в тому числі державі.

Потрібно враховувати, що при буквальному трактуванні норм Закону України «Про акціонерні товариства» виключення акцій публічного акціонерного товариства з біржового списку призводить до невідповідності діяльності публічного акціонерного товариства вимогам чинного законодавства, зокрема частині 1 статті 24 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо необхідності включення акцій публічного акціонерного товариства до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

Як показує практика надання пос­луг клієнтам, підхід фондових бірж до вирішення цієї ситуації може бути двояким:

1.?Деякі фондові біржі (наприк­лад, фондова біржа ПФТС) пропонують публічним акціонерним товариствам укласти договір. На ­підставі цього договору здійснюється включення цінних паперів емітента в біржовий список фондової біржі, а також надання додаткових послуг, передбачених договором за згодою сторін. У договорі також передбачено, що у разі непроведення торгів протягом 60 календарних днів, акції публічного акціонерного товариства виключаються з біржового списку фондової біржі, але договір при цьому не припиняється. Наступного дня після виключення акцій з біржового списку фондова біржа відповідно до вимог законодавства направляє відповідну інформацію до НКЦПФР. Однак, згідно з умовами раніше укладеного договору, наступного дня після надання інформації НКЦПФР фондова біржа автоматично самостійно проводить процедуру включення акцій у біржовий список. Таким чином, термін у 60 календарних днів відраховується заново.

2.?Інші фондові біржі (наприк­лад, Київська міжнародна фондова біржа, Українська фондова біржа) здійснюють включення акцій пуб­лічного акціонерного товариства до біржового списку без укладання будь-якого договору або договір не містить зазначеного вище положення про автоматичне включення акцій емітента до біржового списку. У цій ситуації фондові біржі виключають акції з біржового списку в разі непроведення торгів протягом 60 календарних днів. Процедуру повторного включення в біржовий список емітент повинен пройти самостійно шляхом надання фондовій біржі пов­ного пакета документів та інформації. Як правило, на таких фондових біржах плата вноситься одноразово за кожне включення до біржового списку.

Наслідки невиконання

Як зазначалося раніше, вимога щодо необхідності проходження пуб­лічним акціонерним товариством процедури включення акцій у бір­жовий список фондовій біржі передбачена частиною 1 статті 24 Закону України «Про акціонерні товариства».

З метою деталізації цього положення законодавства НКЦПФР затвердила роз’яснення «Про порядок застосування абзацу другого частини першої статті 24 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо проходження публічним акціонерним товариством процедури включення акцій в біржовий список хоча б однієї фондової біржі» від 8 вересня 2011 року № 12.

Відповідно до зазначеного вище роз’яснення, акції публічних акціонерних товариств, включені до біржових списків фондових бірж, мають брати участь у біржових торгах. Це пояснюється тим, що внесення цінних паперів та інших фінансових інструментів до біржового списку здійснюється для проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами. Адже, згідно з пунктом 1 розділу I Положення про функціонування фондових бірж, біржовий, список — це документ фондової біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, які в конкретний момент часу на відповідну дату допущені до торгівлі на фондовій біржі.

У разі непроведення біржових торгів протягом 60 календарних днів з цінних паперів та інших фінансових інструментів такі цінні папери та інші фінансові інструменти згідно з пунктом 4 розділу III Положення виключаються з біржового списку. Таким чином, публічним акціонерним товариствам, акції яких згідно з абзацом 2 частини 1 статті 24 Закону України «Про акціонерні товариства» повинні перебувати у біржовому списку, необхідно не тільки пройти процедуру включення своїх акцій у біржовий список, але й забезпечити, щоб стосовно цих акцій проводилися біржові торги.

Виключення акцій з біржового списку НКЦПФР розглядатиме як невідповідність публічного акціонерного товариства вимогам абзацу 2 частини 1 статті 24 Закону України «Про акціонерні товариства». У свою чергу, правовим наслідком невідповідності публічного акціонерного товариства вимогам абзацу 2 частини 1 статті 24 Закону може бути застосування з боку НКЦПФР фінансових санкцій по відношенню до емітента, зокрема за порушення законодавства про цінні папери.

Як бачимо, невиконання вимоги чинного законодавства в частині необхідності проходження публічним акціонерним товариством процедури включення акцій у біржовий список фондової біржі може мати наслідком для товариства настання фінансових затрат. Крім того, як показує практика, НКЦПФР не втрачає можливості в результаті притягнення акціонерних товариств до відповідальності спонукати їх у максимально короткі терміни здійснювати свою діяльність відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» або «стимулювати» до прийняття рішення про припинення функціонування в такій організаційно-правовій формі, як акціонерні товариства.