Господарське право: Товариські ігри

Ніна КУЧЕРУК,
старший юрист ЮК Jurimex, адвокат

Різне тлумачення законодавства судами призводить до неузгодженості у питанні надання товариством інформації про свою діяльність учасникам ТОВ

Право учасника на інформацію про діяльність господарського товариства належить до найважливіших немайнових прав учасників, від якого залежить можливість реалізації інших корпоративних прав. Без володіння достовірною та своєчасною інформацією про діяльність товариства учасник не зможе реалізувати право на участь у загальних зборах, голосування з питань порядку денного тощо.

Цивільний кодекс (ЦК) України надає учасникам господарського товариства право отримувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом (пункт 5 частини 1 статті 116 ЦК України).

Однак закон містить лише загальні положення щодо надання учасникам ТОВ інформації, у зв’язку із чим з метою уникнення супе­речностей між товариством та його учасником вказані питання доцільно врегульовувати в установчих документах товариства. Інші документи, які встановлюють порядок отримання зазначеної інформації, не повинні застосовуватися як такі, що не відповідають законодавству.

 

Форми отримання інформації

 

Чинне законодавство України встановлює дві форми отримання учасником ТОВ інформації про діяльність товариства: шляхом ознайомлення з документами товариства та отримання повідомлення про проведення загальних зборів учасників.

Так, згідно з частиною 1 статті 88 Господарського кодексу (ГК) України учасники господарського товариства мають право одержувати інформацію про товариство. На вимогу учасника товариство зобов’язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління товариства тощо.

Відповідно до пункту «г» частини 1 статті 10 Закону України «Про господарські товариства» учасники товариства мають право одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.

Аналіз наведених правових норм дає підстави дійти висновку, що законодавство України передбачає можливість отримання передбаченої статтею 10 Закону України «Про господарські товариства» та статтею 88 ГК України інформації лише шляхом ознайомлення учасника ТОВ з відповідними документами.

Варто зазначити, що відповідно до частини 1 статті 13 ЦК України цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства.

Згідно з частинами 1 та 2 статті 14 ЦК України цивільні обов’язки ­виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства. Особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов’язковим для неї.

Частиною 1 статті 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

З огляду на наведене учасник ТОВ не вправі вимагати, а ТОВ не зобов’язане надавати учаснику копії документів про діяльність ­товариства.

Аналогічну правову позицію було викладено у постанові Верхов­ного Суду України від 14 грудня 2005 року, де зазначено, що на вимогу учасника товариство зобов’язане надавати для ознайомлення чітко визначений чинним спеціальним законодавством і статутом товариства перелік документів товариства. Зобов’язання товариства в судовому порядку надати учаснику товариства у письмовому вигляді (ксерокопії) документи про діяльність товариства є незаконним втручанням у його внутрішню господарську діяльність.

Проте на сьогодні у судовій практиці це питання вирішується не так однозначно. Якщо у постанові Вищого господарського суду України від 8 жовтня 2014 року у справі № 911/1551/14 йдеться про відсутність законодавчо встановленого обов’язку товариства надавати його учаснику копії документів про діяльність товариства, то у постанові від 15 січня 2014 року у справі № 914/2883/13 Виший господарський суд України дійшов протилежного висновку, зазначивши, що норми статті 116 ЦК України, статті 88 ГК України, статті 10 Закону України «Про господарські товариства» визначають право позивача як учасника господарського товариства на одержання інформації щодо діяльності товариства і документів, які містять таку інформацію, що кореспондується із обов’язком відповідача їх надати.

Іншою формою отримання інформації про діяльність ТОВ є одержання учасником повідомлення про проведення загальних зборів товариства із зазначенням часу і місця проведення загальних зборів та порядку денного. Право на одержання інформації у такий спосіб можна назвати «пасивним», оскільки зазначене повідомлення має бути надіслане в силу вимог частини 5 статті 61 Закону України «Про господарські товариства», а не на підставі відповідної вимоги учасника товариства.

 

Обсяг інформації

 

Обсяг відомостей, надання яких вправі вимагати учасник ТОВ, визначено вищезазначеними статтею 88 ГК України і статтями 10 та 61 Закону України «Про господарські товариства».

Так, відповідно до статті 88 ГК України на вимогу учасника товариство зобов’язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління товариства тощо.

З приписів статті 88 ГК України вбачається, що законодавчо встановлений перелік інформації, що надається на вимогу учасника, не є вичерпним. Проте це не означає, що учасник має право вимагати отримання будь-якої інформації про діяльність товариства, оскільки «інша інформація» може надаватися учаснику лише у разі, якщо її надання передбачено законом або установчими документами.

Такий висновок випливає, зок­рема, зі змісту пункту 36 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» від 24 жовтня 2008 року № 13, відповідно до якого господарське товариство зобов’язане надавати учаснику (акціонеру) на його вимогу лише документи звітного характеру (річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління товариства) та інформацію, що міститься в установчих документах товариства, а не будь-яку інформацію щодо господарської діяльності товариства, якщо інше не передбачено установчими документами товариства.

Невичерпність переліку інформації, що надається учаснику, також підтверджується положеннями частини 5 статті 61 Закону України «Про господарські товариства», відповідно до яких учаснику надається можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного загальних зборів товариства.

Підсумовуючи наведене, можна зробити висновки, що приписи статті 88 ГК України та статті 10 Закону України «Про господарські товариства» передбачають можливість учасників ТОВ отримувати інформацію про діяльність товариства лише шляхом ознайомлення з його документами. Проте суди по-різному тлумачать вказані норми матеріального права, що призводить не лише до неоднакового застосування одних і тих самих правових положень, а й до покладення на ТОВ не передбачених законом обов’язків надавати копії документів товариства.