Редакція журналу «Український юрист»

Головний редактор – Алеся Космина

Редактори напрямів:

Спочатку – Максим Сисоєнко (m.sysoenko@jurist.ua)

До справи! – Алеся Космина (a.kosmina@jurist.ua)

«Тема» – Євгенія Руженцева (e.ruzhentseva@pravo.ua)

Верстка та дизайн - Олександр Дмитрук (a.dmtruk@pravo.ua)

 

Засновник і видавець – ПрАТ «Юридична практика»