Редакція журналу «Український юрист»

Головний редактор – Максим Сисоєнко

Редактори напрямів:

Спочатку – Сергій Руженцев

До справи! – Максим Сисоєнко (m.sysoenko@jurist.ua)

У вільний час – Марина Бахолдіна (m.baholdina@pravo.ua)

Верстка та дизайн - Олександр Дмитрук (a.dmtruk@pravo.ua)

 

Засновник і видавець – ПрАТ «Юридична практика»