Проблема: Перетнути межу

Тетяна РУДА,
юрист МЮФ Goldblum and Partners

Недосконалість норм, спрямованих на посилення захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України, створює широкі можливості для зловживань

Охорона права інтелектуальної власності у більшості випадків обмежується територіями певних держав, де відбулася їхня державна реєстрація (за винятком загальновідомих товарних знаків, об’єктів авторського права, територією дії прав щодо яких вказано інше).
Водночас у авторів творів, винахідників, власників товарних знаків, інших правовласників об’єктів права інтелектуальної власності, що переміщують такі об’єкти через державний кордон України, завжди залишається право отримати допомогу органів доходів і зборів (митних органів) у частині додаткового захисту їхніх прав інтелектуальної власності шляхом призупинення митного оформлення таких об’єктів під час здійснення безпосереднього митного контролю.

Охоронні об’єктиПризупинення митного оформлення об’єктів права інтелектуальної власності може відбуватися:
1)?за заявою правовласника, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права інтелектуальної власності на відповідний об’єкт, що охороняється згідно із законом;
2)?за ініціативою митного органу, за наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, можуть бути порушені такі права.
Так, частиною 2 статті 398 Митного кодексу України передбачено, що правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права інтелектуальної власності на відповідний об’єкт, має право подати до Державної митної служби України заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на такий об’єкт шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону (митний реєстр).
Відповідно до пунктів 2.3—2.5 Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 30 травня 2012 року № 648, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за № 1034/21346, до заяви додаються:
—?виписка з відповідного реєст­ру Державної служби інтелектуальної власності України (ДСІВ) про реєстрацію в Україні права інтелектуальної власності або повідомлення ДСІВ про дію в Україні правової охорони прав інтелектуальної власності на об’єкти, які мають міжнародну реєстрацію, або копія документа, що засвідчує майнові права інтелектуальної власності на сорти рослин у Державному реєстрі прав інтелектуальної власності на сорти рослин;
—?для об’єктів авторського права і суміжних прав — документи та відомості, що засвідчують наявність зазначених прав;
—?докладний опис об’єкта права інтелектуальної власності і товарів, що його містять, який дає змогу митному органу ідентифікувати такий об’єкт права інтелектуальної власності і товари та визначити код товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. При реєстрації запатентованих винаходів, корисних моделей — опис способів та методів їх ідентифікації у конкретних товарах;
—?у разі подання заяви особою, яка діє від імені власника майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності — належним чином оформлена довіреність або її завірена копія;
—?зразки товарів, що містять об’єкт права інтелектуальної власності, або їх фотографічне зображення.
У разі відповідності поданих заяви й матеріалів, доданих до неї, вимогам законодавства здійснюється реєстрація відповідного об’єкта права інтелектуальної власності у митному реєстрі шляхом внесення інформації в електронному вигляді до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.

Встигнути за 10 днівМитним органом рішення про призупинення митного оформлення товарів може бути прийнято на строк до 10 робочих днів і в разі необхідності продовжено не більш як на 10 робочих днів, про що повідомляється правовласник. При цьому щодо швидкопсувних товарів строк призупинення становить три робочих дні та не може бути продов­жений.
Протягом перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник зобов’язаний звернутися до відповідного суду щодо забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та письмово поінформувати митний орган, що призупинив митне оформлення таких товарів, про таке звернення. Правовласник може також протягом перших 10 робочих днів звернутися безпосередньо до митного органу з письмовим вмотивованим клопотанням про продов­ження строку призупинення митного оформлення.
Щодо швидкопсувних товарів, враховуючи стислий термін призупинення, передбачений законодавством, радимо одразу звертатися і до суду про вжиття заходів забезпечення позову в частині зобов’язання митного органу призупинити митне оформлення таких товарів (заборона вчинення певних дій), і безпосередньо до митного органу з письмовим вмотивованим клопотанням.
У разі якщо протягом вищезазначених строків, правовласник подасть митному органу, що призупинив митне оформлення товарів, ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, винесене (прийняте) іншими уповноваженими державними органами, такий митний орган продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами.
У разі пропущення строків та/або неподання до відповідного митного органу зазначених повідомлень товари, щодо яких було прийнято рішення про призупинення митного оформлення, підлягають митному оформленню в установленому порядку. У такому разі відшкодування декларанту та іншим особам витрат і збитків, спричинених призупиненням митного оформлення, здійснюється за рахунок правовласника.
У разі якщо протягом вище­вказаних строків, порушення прав інтелектуальної власності буде підтверджене висновком експертизи, то відповідний митний орган порушує справу про порушення митних правил, а товари — безпосередні предмети правопорушення вилучаються. Відшкодування митним органам витрат, пов’язаних із зберіганням цих товарів, здійснюється за рахунок правовласника.

Ініціативна групаПризупинення митного оформлення товарів за ініціативою митних органів здійснюється за такими підставами:
а)?до митного органу або до Держмитслужби подана заява особи, якій відповідно до закону належать майнові права на об’єкт права інтелектуальної власності, що не включений до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, або її представника;
б)?митними органами офіційно отримана інформація про порушення прав інтелектуальної власності від:
—?правоохоронних та конт­ролюючих органів; митних органів України та інших країн;
—?міжнародних організацій, до компетенції яких входять питання захисту прав інтелектуальної власності;
в)?у випадку декларування товару з торговельною маркою, яка відрізняється від торговельної марки, наявної в митному реєстрі лише окремими елементами та є схожою з нею настільки, що їх можна сплутати.
Процедура призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митних органів полягає у такому.
У разі ввезення на митну територію України або вивезення за її межі товарів, щодо яких є достатні підстави вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон України можуть бути порушені права інтелектуальної власності, митний орган у той же день засобами факсимільного та/або електронного зв’язку надсилає правовласнику та декларанту відповідне повідомлення.
Після отримання повідомлення правовласник протягом трьох робочих днів має подати митному органу заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, і в такому випадку митне оформлення цих товарів призупиняється на строк та у порядку, зазначених вище, а дек­ларант невідкладно інформується про причини призупинення.
У разі якщо правовласник протягом трьох робочих днів не подасть митному органу заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, митне оформлення відповідних товарів відновлюється та здійснюється в установленому порядку.

Простір для шахрайстваОднак, незважаючи на законодавчі передумови, спрямовані на посилення захисту прав інтелектуальної власності щодо товарів, що переміщуються через митний кордон України, непоодинокими є випадки застосування вищевказаних норм недобросовісними особами та створення в результаті таких дій перешкод для добросовісних правовласників у захисті їхніх законних прав.
Так, наприклад, сьогодні збільшується кількість випадків реєстрації недобросовісними суб’єктами торгових знаків, промислових зразків, що містять незначні відмінності від зареєстрованих, після чого на підставі отриманого в установленому порядку свідоцтва/патенту та інших документів, недобросовісні суб’єкти подають до митного органу заяву про сприяння захисту належних їм майнових прав на такі об’єкти, шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру. У результаті розгляду заяви до митного реєстру вносяться відомості щодо такої торгової марки, промислового зразка тощо.
Згідно з частиною 5 статті 398 Митного кодексу України після реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі, митні органи на підставі даних такого реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів. У такому випадку, навіть якщо у добросовісного правовласника є охоронний документ, але ним не зареєстровано такий об’єкт в митному реєстрі, митний орган має право призупинити митне оформлення відповідних товарів.
Таким чином, можна стверджувати про недосконалість правових норм та неврегульованість повною мірою питання захисту права інтелектуальної власності при переміщенні товарів через державний кордон України, оскільки можливі випадки, за яких у митному реєстрі зареєстровано схожий об’єкт права інтелектуальної власності недобросовісним правовласником, а товари добросовісного правовласника вважаються контрафактними, і останній фактично позбавляється гарантованого законодавством права звернення до митного органу щодо сприяння захисту належних йому майнових прав на відповідний об’єкт права інтелектуальної власності.
Можливим, але тривалим шляхом виходу з такої ситуації є звернення добросовісного правовласника до суду за захистом порушених прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону.

-->