Корпоративне право: Вихід — за дистанцію

Вікторія ВОЛОДІНА,
юристка практики корпоративного права та M&A Moris Group

Віталій САВЕТЧУК,
адвокат практики корпоративного права та M&A Moris Group

Акціонерні товариства і корпоративні інвестиційні фонди отримали можливість проводити загальні збори акціонерів з дотриманням «соціального дистанціювання»

16 квітня 2020 року на вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) офіційно опубліковано затверджений Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (Порядок).

Порядок розроблено відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30 березня 2020 року № 540-ІХ, яким внесено зміни до низки нормативно-правових актів. З-поміж іншого цей закон врегулював актуальне питання для всіх емітентів — як проводити річні загальні збори акціонерів (учасників) в умовах карантину та дії обме­жувальних заходів? Нагадаємо, ключові аспекти:

1) положення законодавства щодо строків розкриття річної інформації про емітента (річного звіту щодо діяльності ІСІ) за 2019 рік не застосовуватимуться у 2020 році. Тобто якщо таку інформацію не було розкрито у встановлений законодавством строк, то це потрібно обов’язково зробити впродовж п’яти робочих днів після проведення загальних зборів акціонерів (учасників);

2) не вважатиметься порушенням, якщо річні загальні збори акціонерів (учасників, членів кредитної спілки) не буде проведено у встановлений законодавством строк. Однак вони мають бути обов’язково проведені у строк, що не перевищує трьох місяців з дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України;

3) передбачається можливість проведення загальних зборів акціонерів (учасників) дистанційно.

Що ж стосується власне Порядку, то він регулює порядок скликання та проведення річних (за результатами 2019 фінансового року) і позачергових загальних зборів акціонерів акціонерних товариств (АТ) та учасників корпоративних інвестиційних фондів.

 

Збори і «маневри»

У цій статті ми розглянемо саме порядок скликання і дистанційного проведення річних та позачергових загальних зборів акціонерів (загальні збори акціонерів).

Передусім варто відзначити, що загальні збори акціонерів можуть бути скликані, в тому числі, протягом строку дії карантину, та в будь-якому випадку мають бути проведені у строк не пізніше, ніж три місяці після дати завершення зазначеного карантину. Звертаємо увагу, що загальні збори акціонерів може бути проведено дистанційно не раніше, ніж 27 травня 2020 року, а у разі скликання зборів самими акціонерами — не раніше, ніж 15 червня 2020 року.

Порядок також надав емітентам можливість для «маневру» в тому разі, якщо загальні збори вже були скликані до набуття ним чинності. У такому випадку наглядова рада АТ може прийняти рішення про перенесення зборів та проведення їх дистанційно. Необхідно звернути увагу, що для цього обов’язково має бути дотримано таких умов: 1) загальні збори акціонерів скликано з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства»; 2) на дату прийняття такого рішення дата проведення загальних зборів акціонерів, зазначених у підпункті 1, не наступила; 3) дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів призначається не менше, ніж через 35 днів; 4) на дату прийняття такого рішення діє карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України.

Скликання загальних зборів акціонерів, відповідно до Порядку, здійснюється таким чином: річних — виключно наглядовою радою товариства; позачергових — за власною ініціативою наглядової ради або на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) на день подання вимоги сукупно є власниками десяти і більше відсотків акцій акціонерного товариства.

Важливо, що особа, яка скликає загальні збори акціонерів, має затвердити повідомлення про їх проведення та укласти з Національним депозитарієм України (НДУ) договір про надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів, через який фактично здійснюватимуться всі дії, пов’язані з надсиланням повідомлень про проведення зборів, перевіркою бюлетенів для голосування, реєстрацією акціонерів для участі в зборах тощо. Сподіваємось, що вартість таких послуг буде фіксована та однакова для всіх АТ, незалежно від кількості акціонерів. Що стосується власне договору, то пунктом 25 Порядку визначені основні його умови, проте передбачається, що НДУ розмістить на своєму сайті текст договору, до якого особа, яка скликає загальні збори акціонерів, зможе приєднатися в цілому.

Після укладення зазначеного вище договору особа, яка скликає загальні збори акціонерів, має надати НДУ текст повідомлення про їх скликання, а також розпорядження про направлення такого повідом­лення відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України від 7 березня 2017 року № 148. Важливо, що з-поміж іншої обов’язкової інформації таке повідомлення має містити: дату розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені, та дату проведення загальних зборів (дату закінчення голосування).

Датою виконання обов’язку осо­бою, яка скликає загальні збори акціонерів, щодо надсилання акціонерам повідомлень через депозитарну систему України є дата надання такою особою відповідного розпорядження НДУ та розміщення повідом­лення на власному вебсайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами — на вебсайті, визначеному такими акціонерами).

Що ж стосується голосування на загальних зборах акціонерів, то воно проводиться винятково з використанням бюлетенів для голосування. Саме голосування розпочинається з 9-ї години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, і триває до 18-ї години дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів як дата закінчення голосування. Звідси датою проведення загальних зборів є дата закінчення голосування. Для прикладу, датою розміщення бюлетенів, яка зазначена у повідомленні про скликання, є 1 червня, а датою закінчення голосування — 25 червня. У такому разі голосування триває з 9-ї години 1 червня і закінчується о 18-й годині 25 червня. Саме 25 червня вважатиметься датою проведення загальних зборів акціонерів.

 

Підписаному довірити

Важливим аспектом, який встановлює Порядок, є те, що автентичність підпису акціонера або його представника під час подачі бюлетенів для голосування встановлюватиметься одним із таких способів:

1) за допомогою ЄЦП (у разі подачі бюлетенів в електронній формі);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Зважаючи на відсутність у Порядку відповідних імперативних вимог, можна зробити висновок, що такою «уповноваженою особою» необов’язково має бути керівник чи особа, яка перебуває у трудових відносинах з депозитарною установою.

Після підписання бюлетеня одним із названих вище способів акціонер (його представник) передає підписані бюлетені депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера та на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства до 18-ї години дати закінчення голосування. Аналізуючи це положення Порядку, можна спрогнозувати, що більшість акціонерів (їхніх представників) усе ж керуватимуться третім способом, оскільки він у цьому випадку спростить усю процедуру голосування: акціонер (його представник), прийшовши до офісу депозитарної установи, одночасно, по-перше, підписує бюлетень, по-друге, засвідчує бюлетень в присутності уповноваженої особи депозитарної установи, і, по-третє, передає бюлетень депозитарній установі.

Депозитарна установа, в свою чергу, аналізує та консолідує всю інформацію щодо акціонерів (їхніх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах акціонерів, та інформацію, що міститься в самих бюлетенях, і надсилає її НДУ для подальших дій щодо здійснення реєстрації акціонерів (їхніх представників) реєстраційною комісією та підрахунку голосів лічильною комісією.

Узагальнюючи, можна зазначити, що новий Порядок має на меті полегшити пристосування акціонерів та емітентів до суворих реалій, проте все ж не виключено, що чимало питань стосовно проведення дистанційних загальних зборів виникатимуть уже на практиці. Наразі НДУ вже приступив до розробки нового сервісу «Кабінет Зборів», який, з одного боку, буде ще одним викликом для емітентів та акціонерів, але з іншого — чудовою нагодою для освоєння системи електронних зборів.

-->